Vi utför radonmätning i bland annat Stockholm, Uppsala och Södermanland. De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan Boverket, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Riktvärden hittar du till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

När bör man göra en radonmätning?

När du köper ett hus ska du låta genomföra en radonmätning då detta ingår i din undersökningsplikt.

Du bör också mäta radonhalten om du:

  • bygger om eller bygger till ditt hus
  • ändrar ventilation eller uppvärmningssystem
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Det finns inget lagkrav som talar om hur ofta en mätning ska utföras. Har det gått mer än 10 år sedan senaste radonmätning utförts och/eller om det genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att ny mätning utförs.

Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader för att få ett årsmedelvärde. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett indikativt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Från och med den 1 juli 2018 kan radonbidrag för radonsanering sökas. Bidraget riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering.

Gör en förfrågan