Densia har en lång erfarenhet av fastighetsvärdering och marknadsvärdesbedömningar av olika fastigheter som villor, fritidshus, tomter och lägenheter. En fastighetsvärdering kan bli aktuell i en mängd olika situationer,  exemplevis i samband med bodelning och arvskifte eller vid kreditgivning. Gemensamt vid värdering av dessa typer av fastigheter och objekt är att marknadsvärdet, d v s det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning på en fri och öppen marknad under normala omständigheter, bedöms med en s k ortsprismetod. Metoden innebär att värdet bedöms utifrån jämförelser mellan värderingsobjektet och försålda objekt i området. Vid en fastighetsvärdering måste hänsyn tas till läge, standard och skick. För lägenheter går vi också igenom ekonomin i föreningen. Densia utför fastighetsvärdering i bland annat Stockholm, Uppsala och Södermanland.

Våra värderare är auktoriserade

Våra fastighetsvärderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna (fd ASPECT) vilket gör att våra utlåtanden är godkända hos alla banker och myndigheter. Vi är helt oberoende och har självklart tystnadsplikt. Vi strävar efter att varje värdering av fastigheten och våra utlåtande ska vara tydligt skrivet och att att våra resonemang ska vara lätta att följa.

Exempel på värderingstjänster

Våra värderare har stor vana vid att hantera situationer i samband med bodelning och arvsskifte som ibland är besvärliga då parterna kan ha olika uppfattningar om standard, skick och värdenivå för fastigheten som ska värderas.

Vårt värderingsutlåtande är utformat i samråd med bl a bodelningsförrättare för att möta ställda krav för en oberoende värdering och väger tungt om det skulle gå så långt som till domstol. Vår ambition är att våra utlåtanden ska vara lätta att läsa, att alla antaganden och resonemang ska vara lätta att följa och förstå samt att de ska vara så pass utförliga att det inte uppstår tveksamheter kring vad vi har sett och bedömt på plats. Våra uppdragsgivare är jurister och privatpersoner.

Densia utför hyresbedömningar av villor, fritidshus och lägenheter. privatpersoner som nyttjar t ex det egna företagets bostad kan anlita oss för att bedöma en marknadsmässig hyra för den skattepliktiga bostadsförmånen.

Bostadsrättsföreningar som av Skatteverket klassats som oäkta anlitar oss för att få hjälp med att bedöma en rimlig bruksvärdeshyra för lägenheterna i föreningen. Vid hyresbedömningen tar vi hänsyn till utförda standardhöjande förbättringar som inte tagits upp vid beräkningen av taxeringsvärdet för fastigheten. Våra uppdragsgivare är bostadsrättsföreningar, jurister och privatpersoner.

Densia utför marknadsvärdesbedömningar av villor, fritidshus, tomter och lägenheter i samband med kreditgivning. Våra värderingsutlåtanden är godkända i alla banker.

Banker använder vanligtvis automatiska system för fastighetsvärdering av villor och lägenheter. Om bostaden har speciella egenskaper som på något sätt särskiljer den från andra bostäder inom området har dock de automatiska systemen svårt att fånga upp det i det bedömda värdet. I dessa situationer brukar vi behövas för att göra en marknadsvärdesbedömning med besök på plats.

Vid ny-, till- eller ombyggnad av din bostad bedömer vi marknadsvärdet i färdigt skick. Ett sådant värderingsutlåtande, s k förhandsutlåtande, kan behövas för banken eller för dina egna bedömningar och kalkyler.

Våra uppdragsgivare är banker och privatpersoner.

Gör en förfrågan