Enligt svensk lag, Lag om energideklaration för byggnader (2006:985), ska alla byggnader med vissa undantag energideklareras. (På Boverkets hemsida finns mer information.)

Energideklarationen visar en del av fastighetens kvaliteter, som byggnadens energianvändning och referensvärdet av hur stor energianvändning som liknande fastigheter använder samt kraven för nyuppförda byggnader. En fullständig energideklaration innehåller också de åtgärdsförslag som energiexperten som utfört energideklarationen föreslagit för att minska energianvändningen. Kiwa, RISE samt Incert AB är de kontrollorgan som ackrediterar de företag som tillåts arbeta med energideklarationer i Sverige.

Energiprestandan är ett mått på hur mycket energi som byggnaden använder för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, och komfortkyla per kvadratmeter och år. I energideklarationen ska det anges om det finns krav på att återkommande ventilationskontroll ska utföras i byggnaden. Det finns dock inget krav att radonmätning eller OVK behöver vara utförd eller godkänd för att genomföra energideklarationen.

Våra uppdragsgivare är både bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Gör en förfrågan