Entreprenadbesiktning är ett samlingsnamn för flera olika typer av besiktningar (se nedan) som man gör i samband med att man låtit renovera, bygga om eller bygga nytt. Syftet är att säkerställa att du som byggherre (se förklarande text nedan)  får det du har beställt och att arbetet är utfört enligt gällande bygglagstiftning och branschregler samt att leverantörernas monteringsanvisningar följts. Vid en entreprenadbesiktning genom Densias oberoende besiktningsmän kontrolleras att entreprenören/hantverkaren har följt gällande regler och att du får det du har beställt. 

Som besiktningsman på Densia strävar vi efter att våra insatser ska leda till minimalt behov av eftermarknad och förhindra framtida tvister och extrakostnader (ej planerade nya investeringar pga. låg kvalitet eller ett icke fackmässigt utförande). Vi når dit genom att stötta kunder, byggherrar och beställare så att de får en detaljerad kontroll av att deras hus är byggda på rätt sätt samt att installationer är rätt utförda enligt gällande lagstiftning och branschregler . Vi vill genom vår mångåriga kunskap och i ett tidigt skede medverka till att identifiera risker och lyfta fram eventuella problem. Vi på Densia är övertygade att genom en tidig insats kan risker minimeras och kanske helt förebyggas.
Vi är SBR-godkända och certifierade av RISE kontrollorgan för entreprenadbesiktning och medlemmar i SBR-entreprenadbesiktningsgrupp och hjälper dig med att:

Densia kan hjälpa dig med att granska kontraktshandlingar, ritningar, intyg och övriga handlingar i samband med val av leverantör och kontrakt. Nedanstående besiktningstyper kan vi hjälpa dig som byggherre med:

 • Förbesiktning som görs innan arbete påbörjas eller utförandet döljs av annan konstruktion
 • Fortlöpande besiktning
 • Normerande förbesiktning där man gör flera upprepade moment; t.ex. en fönsterrenovering.
 • Slutbesiktning för slutlig kontroll av utförda arbeten för godkännande
 • Garantibesiktning eller s.k. 2-års besiktning (även kallad §59-besiktning)
 • Överbesiktning i händelse av delade uppfattningar om entreprenaden
 • Särskild besiktning
 • Vi har också tagit fram ett besiktningspaket för att genomföra en besiktning av en våtrumsrenovering i upp till tre steg, allt för att säkerställa utförandet som senare är dolt.

Arbetet utförs normalt enligt följande modell:

 • insamling av kontrakt, uppgifter och underlag, ritningar och övriga bygghandlingar
 • granskning och förberedelser av handlingar
 • utskick av kallelse till besiktning
 • genomgång av handlingar på plats
 • besiktning av objektet
 • kompletterande frågor
 • skriftligt utlåtande med sammanställning av godkännande och av hantverkaren/entreprenören lämnade garantier.

I utlåtandet görs en bedömning av vem som svarar för de fel och avvikelser som har noterats. Det är viktigt att känna till att det slutbesiktningsutlåtandet som vårt arbete mynnar ut i ger dig som kund möjligheten att kräva att noterade fel blir åtgärdade.

Det är först vid ett godkännande vid slutbesiktningen som entreprenören/hantverkaren skicka en slutfaktura och det är även då som ansvarstiden börjar löpa. Densias utlåtanden och övriga handlingar följer SBR:s besiktningsmallar.

Ibland händer det att du och den du anlitat för ditt bygge har olika åsikter. Er förväntan på det färdiga resultatet och hur det faktiskt blev stämmer inte överens. Densia har kunskapen för att hjälpa er med att bedöma det faktiska utförandet och vi är ofta anlitade som sakkunniga vid tvister.

 1. Det är du som byggherre (byggherre är enligt plan- och bygglagen den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare) som bestämmer över ditt projekt.
 2. Det innebär att det är du som beslutar om du vill låta genomföra en besiktning under projektet eller efter att projektet är klart. Genom att anlita Densias besiktningsmän får du en besiktning utförd av en oberoende besiktningsman.
 3. Det är viktigt att känna till att det slutbesiktningsutlåtandet som vårt arbete mynnar ut i ger dig som kund det juridiska dokumentet som ger dig möjligheten att kräva att noterade fel blir åtgärdade.
 4. Det är först vid ett godkännande vid slutbesiktningen som entreprenören/hantverkaren kan skicka en slutfaktura och det är även då som ansvarstiden börjar löpa.
 5. Det finns olika kontraktsformulär anpassade för olika typer av arbeten; Hantverkarformulär är avsedda för mindre arbeten i befintliga byggnader, ABS (allmänna bestämmelser för småhusbyggnation) är avsedda för dig som bygger nytt eller bygger till.
Gör en förfrågan