Skip to main content

Genom en teknisk statusbesiktning eller utredning dokumenterar vi fastighetens skick och framtida underhållsbehov, risker och kostnader.

Densia anlitas ofta som en del av en Due Dilligence för att säkerställa den tekniska beskaffenheten risker eller kartlägga miljöaspekter.

I utlåtandet specificerar vi vilka åtgärder som behöver göras, när i tiden de behöver göras och vad det kostar att utföra åtgärderna.

Tekniska utredningar kan behövas i många olika sammanhang, dels för att en dokumentera en byggnads skick men även för att utreda tekniska problem i byggnaden. En teknisk utredning krävs exempelvis som en del av den ekonomiska plan som behövs i samband med förvärv av fastighet. Med hjälp av en teknisk utredning kan man förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

En teknisk statusbesiktning eller utredning kan avse hela fastigheten eller en specifik del av byggnaden. Våra kunder är vanligen fastighetsinvesterare, jurister, projektutvecklare, bostadsrättsombildare och fastighetsförvaltare.

Densias erfarenhet är att även nyare byggnader är behäftade med påtagliga fel och brister vilka klart påverkar en köpares framtida ekonomi.