Skip to main content

Marknadsvärdesbedömning

Densia har lång erfarenhet av marknadsvärdesbedömning avseende villor, fritidshus, tomter och lägenheter. Värdering kan bli aktuell i en mängd olika situationer, t ex i samband med bodelning och arvsskifte eller vid kreditgivning.

Gemensamt vid värdering av dessa typer av objekt är att marknadsvärdet, d v s det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning på en fri och öppen marknad under normala omständigheter, bedöms med en s k ortsprismetod. Metoden innebär att värdet bedöms utifrån jämförelser mellan värderingsobjektet och försålda objekt i området som uppvisar med värderingsobjektet jämförbara eller liknande värdepåverkande egenskaper i fråga om exempelvis läge, standard och skick. För lägenheter analyseras också ekonomin i bostadsrättsföreningen.

Våra fastighetsvärderare har stor vana vid att hantera situationer i samband med bodelning och arvsskifte som ibland är besvärliga då inblandade parter kan ha olika uppfattningar om värderingsobjektets egenskaper och värdenivå.

Våra värderingsutlåtanden är utformade i samråd med bl a bodelningsförrättare för att möta uppställda krav för en oberoende värdering och som ges stor tyngd exempelvis i domstol. Vår ambition är att varje utlåtande ska vara tydligt formulerat, tillräckligt utförligt för att beskriva värderingsobjektets värdepåverkande egenskaper och med resonemang som är lätta att följa. 

När du vänder dig till banker för kreditgivning använder de vanligtvis automatiska system för att värdera småhus och lägenheter. Om värderingsobjektet har speciella egenskaper som på något sätt särskiljer det från andra överlåtna objekt inom området får de automatiska systemen svårt att fånga upp dessa i det bedömda värdet. I dessa situationer behövs en värdering som inkluderar ett platsbesök på värderingsobjektet.

Vid ny-, till- eller ombyggnad av din bostad bedömer vi marknadsvärdet i färdigställt skick. Ett sådant värderingsutlåtande, s k förhandsutlåtande, kan behövas för banken i kreditgivningssyfte eller för dina egna bedömningar och kalkyler.

Densia har möjlighet att bedöma marknadsvärdet oavsett värdetidpunkt vilket i förekommande fall kan möjliggöra värdebedömning med en värdetidpunkt som ligger flera år tillbaka i tiden. 

Hyresbedömning

Densia utför även hyresbedömningar avseende villor, fritidshus och lägenheter.

Privatpersoner som t ex nyttjar det egna företagets bostad kan anlita oss för att bedöma marknadsmässig hyra för den skattepliktiga bostadsförmånen.

Bostadsrättsföreningar som av Skatteverket klassats som oäkta anlitar oss för att bedöma rimlig bruksvärdeshyra för lägenheterna i föreningen. Vid hyresbedömningen tas hänsyn till utförda standardhöjande förbättringar som inte tagits upp vid beräkningen av taxeringsvärdet för bostadsrättsföreningens fastighet.

Våra fastighetsvärderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna vilket gör att våra utlåtanden ges stor tyngd hos banker och myndigheter. Vi är helt oberoende och har självklart tystnadsplikt. Vår ambition är att varje utlåtande ska vara tydligt formulerat och med resonemang som är lätta att följa.