Skip to main content

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning, eller en husbesiktning, är en klok och viktig investering för den som står in för det stora och livsavgörande beslut att förvärva en fastighet. Överlåtelsebesiktningen är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av huvudbyggnaden och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga byggnadens fysiska skick i samband med en försäljning och överlåtelse. Vi utför husbesiktningar eller överlåtelsebesiktningar i Stockholm, Uppsala och Södermanland.

Vad innebär det att göra en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en del av din undersökningsplikt där vi gör en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse). För din hela undersökningsplikt rekommenderar vi att du gör en jordabalksundersökning. 

Varför ska ett hus besiktigas?

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Hur går en husbesiktning eller överlåtelsebesiktningen till?

En överlåtelsebesiktning eller husbesiktning genomförs av Densias certifierade och SBR-godkända besiktningsmän. Först går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg i överlåtelsebesiktningen är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande. Informationen du får vid besiktningen och det skriftliga utlåtandet ger dig en god bild av byggnadens skick.

Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage, tak och i förekommande fall även krypgrunder. Även fasader och mark kring huset kontrolleras. Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas.

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. Besiktningsmannen är inte skyldig att föreslå fortsatt teknisk utredning, utan beställaren gör sin egen bedömning. En sådan fortsatt teknisk utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.

Detta omfattas inte av en överlåtelsebesiktning

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i en överlåtelsebesiktning. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

Jämför omfattningen mellan en överlåtelsebesiktning och vår jordabalksundersökning här på denna sida.

Dolda fel försäkring

Den som säljer sin villa eller sitt fritidshus är ansvarig och kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i fastigheten i tio år. Med en dolda fel försäkring minskar du risken för ovälkomna kostnader och tvister. Om ett fel upptäcks i det sålda huset utreder försäkringsbolaget ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. Dolda fel försäkringen kan tecknas av antingen säljaren eller köparen av fastigheten och Densias besiktning och utlåtanden är godkända av alla försäkringsbolag som erbjuder försäkring mot dolda fel.

Överlåtelsebesiktning Stockholm

Vad är en godkänd besiktningsman?

Först och främst är det viktigt att känna till att det inte finns något formellt krav för att kalla sig besiktningsman eller för att utföra husbesiktning eller överlåtelsebesiktning av fastigheter. Detta innebär att man bör undvika att anlita personer som saknar ackreditering. En annan viktig sak är att besiktningsmannen ska ha en ansvarsförsäkring som täcker utövande av fastighets- & husbesiktning.

De besiktningsmän som är anslutna till oss är SBR-godkända och/eller certifierade via RISE eller Swedac och har ansvarsförsäkring knuten till Densia.

En godkänd eller certifierad besiktningsman uppfyller de krav som ställts upp av en ackrediterande instans. De instanser som idag utför ackreditering är SITAC, RISE och Kiwa.

För att bli certifierad besiktningsförrättare genom RISE eller Kiwa krävs:

  • byggingenjörsexamen eller motsvarande med minst fem års självständigt, kvalificerat arbete inom byggverksamhet
  • godkänt betyg på av RISE eller Kiwa anordnat prov
  • utfört minst 40 besiktningar eller motsvarande de två senaste åren
  • godkända besiktningsförrättare har samma krav på utbildning men det finns inget krav på antal utförda besiktningar.

SBR-godkända och certifierade besiktningsförrättare tillämpar väl beprövade arbetsmetoder med tydliga formulär som säkerställer kvaliteten i granskning och utlåtanden.

Jämförelse mellan
Överlåtelsebesiktning (ÖB) och Jordabalksundersökning (JB)

Ingår i uppdragetÖBJB
Byggteknisk undersökning av huvudbyggnadJaJa
Undersökning av mark som har teknisk betydelse för huvudbyggnadenJaJa
Vid behov, anvisning om fortsatt teknisk undersökning (FTU)JaJa
Granskning av tillhandahållna handlingarJaJa
Säljarens upplysningar, med kommentarer om så bedöms viktigaJaJa
Undersökning av övrig markNejJa (1)
Kontroll av bygglovNejJa (2)
Undersökning av radonriskNejJa (3)
Avsyning av el-anläggningenNejJa
Avsyning av ventilationsanläggningenNejJa
Avsyning av vatten- och sanitetsanläggningenNejJa (4)
Avsyning av värmeanläggningenNejJa
Förslag till avhjälpande av felNejJa
Aktiv insamling och granskning av övriga betydelsefulla handlingarNejJa (5)
Granskning av fastighetsdata samt vid behov med kommentarerNejJa (6)
Granskning av tomtgränserNejJa (2)
Anvisning om provtryckning av rökkanaler och eldstäderNejJa (2)
Kostnadsindikation av upptäckta felNejJa, på begäran
Hjälp av kontraktsformulering som berör besiktningen/undersökningenNejJa, på begäran
Kontroll av övriga byggnader/anläggningar av betydelse på fastigheten efter överenskommelse.
Förtydliganden till ovan:
(1)   T.ex. anläggningar på mark, terrasser, murar, pool, uthus etc.
(2)   Vid bedömt behov.
(3)   Vi tillhandahåller radondosor för korttidsmätning. Bör utföras under oktober-april.
(4)   Innefattar inte provtagningar.
(5)   T.ex. från berört stadsbyggnadskontor
(6)   T.ex. servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Överlåtelsebesiktning i Stockholm, Uppsala & Södermanland

Skall du sälja eller köpa en ny fastighet? Densia utför överlåtelsebesiktningar (husbesiktningar) i Stockholm, Uppsala och Södermanland. Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss. Alla våra besiktningar genomförs av certifierade och SBR-godkända besiktningsmän. Kontakta oss här!