Som besiktningsförrättare på Densia drivs vi av och är övertygade om att våra insatser leder till minimalt behov av eftermarknad, förhindrar framtida tvister och extrakostnader (ej planerade nyinvesteringar) p g a låg kvalitet eller ett icke fackmässigt utförande. Vi når dit genom att stötta kunder, byggherrar och beställare så att de får en detaljerad kontroll på att deras hus är rätt monterade och att deras installationer är rätt utförda. Vi vill i ett tidigt skede medverka till att identifiera risker och lyfta fram utmaningar genom vår mångåriga kunskap. Genom en tidig insats kan risker minimeras och emellanåt helt förebyggas.

Entreprenadbesiktning – småhus/privatpersoner

Vi är SBR godkända och certifierade inom RISE kontrollorgan för entreprenadbesiktning och gör t.ex.:

 • Agerar bollplank genom att granska på kontraktshandlingar, ritningar eller intyg i samband med val av leverantör och kontrakt.
 • Förbesiktning som görs innan arbete påbörjas eller utförandet döljs av annan konstruktion
 • Fortlöpande besiktning
 • Våtrumskontroll
 • Slutbesiktning för slutlig kontroll av utförda arbeten för godkännande
 • garantibesiktning eller s.k. 2-års besiktning (även kallad §59-besiktning)
 • överbesiktning i händelse av delade uppfattningar om entreprenaden
 • särskild besiktning

Arbetet utförs normalt enligt följande modell:

 • insamling av kontrakt, uppgifter och underlag ritningar och övriga bygghandlingar
 • granskning och förberedelser
 • utskick av kallelse till besiktning
 • genomgång av handlingar på plats
 • besiktning av objektet
 • kompletterande frågor
 • skriftligt utlåtande med sammanställning av resultat

I utlåtandet från en besiktning görs en bedömning av vem som svarar för de avvikelser som har noterats.

Välkommen att kontakta oss för en oberoende professionell besiktning av ditt byggprojekt!

Kontakta oss för mer information

Kontakt