Skip to main content

Vad är en Entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning är ett samlingsnamn för flera olika typer av besiktningar som normalt görs i samband med renoveringar, om- och tillbyggnader eller nybyggnation. Syftet är att säkerställa att du som byggherre får det du har beställt och att arbetet är utfört enligt avtal. Vid en entreprenadbesiktning genom Densias oberoende besiktningsmän kontrolleras att entreprenören har följt gällande regler och att du får det ni avtalat.

Entreprenadbesiktning-

Besiktning av olika typer av byggnadsentreprenader

Som besiktningsman på Densia strävar vi efter att våra insatser ska leda till minimalt behov av eftermarknad och förhindra framtida tvister och extrakostnader till följd av ett icke fackmässigt utförande. Vi kontrollerar utfört arbete i olika skeden i byggprocessen genom att stötta dig som kund och byggherre och så att du får en detaljerad kontroll av utförandet. Vi vill genom vår mångåriga kunskap och i ett tidigt skede medverka till att identifiera risker och lyfta fram eventuella problem. Vi på Densia är övertygade om att risker och felaktiga utföranden genom en tidig insats kan minimeras och kanske helt förebyggas.
Vi är SBR-godkända och certifierade av RISE kontrollorgan för entreprenadbesiktning och medlemmar i SBR-entreprenadbesiktningsgrupp och hjälper dig med att:

Densia hjälper dig med att granska kontraktshandlingar, ritningar, intyg och övriga handlingar.
Nedanstående besiktningstyper kan vi hjälpa dig som byggherre med:

 • Förbesiktning som görs innan arbete påbörjas eller utförandet döljs av annan konstruktion. Kan utföras i flera steg.
 • Fortlöpande besiktning en kontinuerlig besiktning där det är viktigt att säkerställa funktion och utförande i ett tidigt skede.
 • Normerande förbesiktning där man gör flera upprepade moment; t.ex. en fönsterrenovering.
 • Slutbesiktning för slutlig kontroll av utförda arbeten för godkännande
 • Garantibesiktning 
 • Överbesiktning i händelse av delade uppfattningar om entreprenaden
 • Särskild besiktning för kontroll av ett specifikt utförande

Arbetet utförs normalt enligt följande modell:

 • insamling av kontrakt, uppgifter och underlag, ritningar och övriga bygghandlingar
 • sammanställning av ev. besiktningsgrupp
 • granskning och förberedelser av handlingar
 • utskick av kallelse till besiktning
 • genomgång av handlingar på plats
 • besiktning av objektet
 • kompletterande frågor
 • skriftligt utlåtande med sammanställning av godkännande och av entreprenören lämnade garantier.

I utlåtandet görs en bedömning av vem som svarar för de fel och avvikelser som har noterats. Det är viktigt att känna till att det slutbesiktningsutlåtandet som vårt arbete mynnar ut i är det juridiska dokumentet som ger dig som kund möjligheten att kräva att noterade fel blir åtgärdade.

Det är först vid ett godkännande vid slutbesiktningen som entreprenören kan skicka slutfaktura och det är även då som ansvarstiden börjar löpa. Densias utlåtanden och övriga handlingar följer SBR:s besiktningsmallar.

Välkommen att kontakta oss för en oberoende professionell besiktning av ditt byggprojekt!

 

När det inte blir som du tänkt det…

Ibland händer det att du och den du anlitat för ditt bygge har olika åsikter. Er förväntan på det färdiga resultatet och hur det faktiskt blev stämmer inte överens. Densia har kunskapen för att hjälpa er med att bedöma det faktiska utförandet och vi är ofta anlitade som sakkunniga vid tvister.

 

Entreprenadbesiktning-
Kom ihåg-lista:

 1. Det är du som byggherre  som bestämmer över ditt projekt.
 2. Det innebär att det är du som beslutar när du vill låta genomföra en besiktning. I normalfallet har parterna redan vid kontraktsskrivningen  kommit överens om besiktningar. Genom att anlita Densias besiktningsmän får du en besiktning utförd av en oberoende besiktningsman.
 3. Det är viktigt att känna till att det slutbesiktningsutlåtandet som vårt arbete mynnar ut i ger dig som kund det juridiska dokumentet som ger dig möjligheten att kräva att noterade fel blir åtgärdade.
 4. Det är först vid ett godkännande vid slutbesiktningen som entreprenören kan skicka en slutfaktura och det är även då som ansvarstiden börjar löpa.