Skada eller tvist

Skada eller tvist

Skada och tvist

Vi utför oberoende besiktningar och utredningar i samband med exempelvis tvister och skador. Oftast sker detta via uppdrag från advokatfirmor där vi tillsammans med advokaten ser till att besvara de viktiga frågeställningar som uppstår för att bedöma och avgöra skadeorsak, omfattning, ansvarsfrågor m m.

Vi utför utredningar av skador. I normalfallet dock inga som kräver ingrepp som t ex borrprover eller rivningar av väggar i konstruktionsdelar.

 

Dolda fel vid köp av fastighet

Vad som betecknas som dolt fel bestäms av Jordabalken 4 kap 19 § samt rättspraxis. Rättspraxis är vad man i domstol kommer fram till att köparen förväntas känna till t ex med hänsyn till byggnadens ålder eller kända riskkonstruktioner.

Dolda fel är fel som normalt upptäcks efter det att man köpt en fastighet och som eventuellt inte har upptäckts vid en noggrann undersökning av fastigheten. Det innebär att köparen har en långtgående undersökningsplikt när det gäller fastighetens skick. Grundinställningen för dolda fel är vad en normalt kunnig köpare borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Säljaren av fastigheten har ansvar för dolda fel i 10 efter kontraktsdagen.

 

Tvist vid köp av bostadsrätt (lös egendom)

Vid köp av bostadsrätt gäller reglerna i köplagen. Lägenheter, liksom fastigheter, säljs normalt i s k befintligt skick. detta medför att köparen har en undersökningsplikt som i princip motsvarar den som en köpare av en fastighet. Köparen kan inte göra gällande fel som denne borde ha upptäckt eller borde ha upptäckt eller haft anledning att misstänka med hänsyn till lägenhetens ålder och skick.

Vid köp av bostadsrätt kan köparen reklamera fel som upptäckts inom skälig tid. Denna tid är i praktiken ca två år från kontraktsdagen.

 

ÄR INTE SÄKERHET VAD DU GÖR?

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.

X
Kontakta oss